Oferta współpracy

Wykonując zawód adwokata świadczę kompleksową pomoc prawną zgodnie z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz w poszanowaniu tajemnicy adwokackiej, na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Klientom indywidualnym oferuję pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, oraz w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami i ich najmem. Powyższe obejmuje dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych umów, bezpodstawnego wzbogacenia oraz roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Zapewniam wsparcie przy kształtowaniu stosunków prawnych poprzez świadczenie pomocy prawnej w przedsięwzięciach obejmujących zawieranie umów, znoszenie współwłasności oraz podziałach majątku wspólnego.

Zgodnie z tradycją wykonywania zawodu adwokata zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego.

Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje doradztwo oraz reprezentację klientów indywidualnych w sporach przed sądami i instytucjami państwowymi.

Pomoc prawna świadczona w ramach stałej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców i osób prawnych obejmuje bieżące doradztwo, konstruowanie umów oraz złożonych kontraktów, sporządzanie opinii prawnych lub innych pism, wsparcie w prowadzonych negocjacjach, reprezentację przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej w sporach z kontrahentami, pracownikami lub wspólnikami. Ponadto, oferuję rozwiązania mające na celu zwiększenie płynności finansowej firmy poprzez skuteczną windykację należności, w ramach której następuje ustalenie sytuacji prawnej i finansowej kontrahentów oraz podjęcie działań uniemożliwiających dłużnikom wyzbycie się majątku, aby zapobiec ich niewypłacalności. Stała współpraca z kancelarią komorniczą pozwala na szybką i efektywną egzekucję wierzytelności oraz bieżący monitoring prowadzonych działań.